Sinds de lancering van het Draaiboek Infectieziekten CLB (2010) op 14 september 2010 gebeurden volgende aanvullingen en/of aanpassingen:

Bemerk: het document onder 'Integrale tekst Draaiboek Infectieziekten' is steeds up-to-date

29 september 2010:

 • Draaiboek p.22 en 28; Implementatiefiches 1 en 6 ('ontsmettende vochtige doekjes' werd geschrapt)

29_09_10_draaiboek_p22_en_28_implementatiefiches_1_en_6.pdf

1 december 2010:

 • Draaiboek p. 348 (wijziging arts Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen)

01_12_10_draaiboek_p_348_wijziging_arts_tovo.pdf

10 december 2010:

 • Draaiboek p. 29 (schrappen van opmerking over bleekwater e.a. huishoudelijke middelen)

10_12_10_draaiboek_p_29_schrappen_opm_bleekwater.pdf

15 december 2010:

 • Implementatiefiche 5 (p.3, punt 6 'bestaat ook onder de vorm van vochtige doekjes' geschrapt)

15_12_10_implementatiefiche_5.pdf

23 maart 2011: Bundel met alle wijzigingen van maart 2011

 • Draaiboek pp. 117 t.e.m. 124: update bespreking over hoofdluizen (vnl. omtrent de behandelingen!)
 • Draaiboek pp. 273 t.e.m. 280: update brieven hoofdluizen (vnl. omtrent de behandelingen!)
 • Draaiboek pp. 330 t.e.m. 333: update folder hoofdluizen (vnl. omtrent de behandelingen!)
 • Draaiboek p. 226: update links VRGT

 

23_03_11_bundel_met_alle_wijzigingen_van_maart_2011.pdf

2 mei 2011: Bundel met wijzigingen van mei 2011

 • Draaiboek p. 96: op vraag van Koen De Schrijver: reeds informeren van ouders bij 1 geval van hepatitis A
 • Draaiboek p. 158: nieuw geconjugeerd vaccin tegen meningokokken op de Belgische markt (Menveo°)
 • Draaiboek p. 169: 2 nieuwe geconjugeerde vaccins tegen pneumokokken op de Belgische markt
 • Draaiboek pp. 269-270: nieuwe voorbeeldbrief voor ouders te gebruiken bij 1 geval van hepatitis A
 • Draaiboek pp. 355-356: contactgegevens Toezicht Volksgezondheid

02_05_11_bundel_met_wijzigingen_van_mei_2011.pdf

27 juni 2011:

 • Draaiboek p. 121-122: merknamen van hoofdluismiddelen met fysische werking (bv. Silikom, Resultz) werden weggelaten (motivatie: zijn niet geregistreerd als geneesmiddel en dus geen echte controle op samenstelling; bovendien grote turnover in deze klasse producten)

27_06_11_draaiboek_p_121_122.pdf

26 september 2011:  Bundel met inhoudelijke wijzigingen van september 2011

 • Draaiboek p. 141: “...in deze fase van eradicatie (WGO programma)...” vervangen door “...eliminatie...” (“Eliminatie houdt in dat er geen langdurige transmissie meer is van het virus en dat een geïmporteerd geval geen aanleiding kan geven tot de verspreiding van de aandoening. Dit verschilt van eradicatie waarbij de overdracht van het virus wereldwijd volledig gestopt is en waarbij vaccinatie kan worden stopgezet. Tot op heden lukte dit enkel voor pokken in 1979.” (uit Vlaams Infectieziektebulletin 2011/2/76))
 • Draaiboek p. 61, 203, 210: toevoeging: “Wanneer er in overleg met de dienst Infectieziektebestrijding overgegaan wordt tot contactonderzoek met staalname op schoolniveau, moet de inspectie van het CLB hiervan op de hoogte gebracht worden.” cfr BVR 3/7/09 art 47
 • Draaiboek p. 158: “Het kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 1 jaar.” zin geschrapt: huidige schema is toediening op 15 maanden, het mag bovendien ook vóór de leeftijd van 12 m toegediend worden, dan zijn wel meerdere dosissen nodig.
 • Draaiboek p. 169: gratis Prevenar vrvangen door Prevenar 13

26_09_11_bundel_met_inhoudelijke_wijzigingen_van_september_2011.pdf

5 oktober 2011:

 • Update van inhoudsopgave (p. 4)

05_10_11_inhoudsopgave.pdf

 • Toevoegen van "Maatregelen te treffen door de school in het kader van de profylaxe van infectieziekten" (pp. 349-350)

05_10_11_maatregelen_te_treffen_door_school.pdf

 • Toevoegen van "Bijlage 3: Artikels 46-47 van BVR operationele doelstellingen van de CLB" (p. 359)

05_10_11_bijlage_3_bvr_operat_doelst_clb.pdf

21 december 2011: Bundel met inhoudelijke wijzigingen van 21 december 2011 (12 pp)

 • Draaiboek p. 4: inhoudsopgave aangevuld met "Bijlage 4: Contactgegevens Onderwijsinspectie voor CLB"
 • Draaiboek p. 42, 77, 96, 137, 143, 216: toevoeging "Wanneer in overleg met de dienst Infectieziektenbestrijding overgegaan wordt tot contactonderzoek met staalname op schoolniveau, moet de inspectie van het CLB hiervan op de hoogte gebracht worden."
 • Draaiboek p. 141: toevoeging "Ook serologie (bepalen van IgM en IgG) en een neus- en keeluitstrijkje (PCR en genotypering) kunnen aangewend worden in de diagnostiek van mazelen."
  (let wel: bij 'contactonderzoek' blijft 'speekseltest 1e keuze)
 • Draaiboek p. 192: wijziging: externe dienst voor preventie en bescherming op het werk informeren bij 1 geval van scabiës in kleuterschool/instelling en pas bij gevallen in lagere of secundaire school (vroeger stond er: EPBW steeds te verwittigen vanaf 1 geval)
 • Draaiboek p. 349 en fiche "Maatregelen te treffen door de school in het kader van de profylaxie van infectieziekten": toevoeging dat directies ook CLB dienen te verwittigen niet enkel bij melding van infectieziekte bij leerlingen (of hun gezin) maar ook in geval van infectieziekte bij 'personeelslid (of hun gezin)'
 • Draaiboek p. 358: wijziging adres Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen
 • Draaiboek p. 360: toevoeging van Bijlage 4: Contactgegevens Onderwijsinspectie voor CLB
 • Her en der in het Draaiboek werd de term 'uitsluiting' vervangen door 'wering': want uitsluiting van school is eigenlijk een tuchtmaatregel waarbij de llerling definitief van school moet, wat bij infectieziekten natuurlijk niet het geval is.

21_12_11_bundel_met_inhoudelijke_wijzigingen_van_21_12_11.pdf

5 januari 2012:

 • Draaiboek p. 27: Het document “Gezondheidsrisico’s in een basisschool of buitenschoolse opvang” van het RIVM is in juli 2011 geactualiseerd. Ook de link in het draaiboek naar dit document diende geactualiseerd te worden.

05_01_12_draaiboek_p_27.pdf

11 juni 2012:

 • Verspreid over het hele Draaiboek is 'uitsluiting' vervangen door 'wering' (uitsluiting van school is eigenlijk een tuchtmaatregel waarbij de leerling definitief van school moet, en dat wordt hier niet bedoeld). Bemerk: de voetnoten (met datum van update) van deze pagina's werden niet gewijzigd.  
 • Draaiboek p. 190: crotamiton is tussen haakjes geplaatst (Eurax is niet meer op de Belgische markt, daarom kan crotamiton enkel nog magistraal worden voorgeschreven; het middel is echter niet erg effectief).

11_06_12_draaiboek_p_190.pdf

 • Draaiboek p. 194 en p. 314: alinea over crotamiton is geschrapt.

11_06_12_draaiboek_p_194.pdf

11_06_12_draaiboek_p_314.pdf

21 juni 2012:

 • Draaiboek p. 42: herformulering van een zin onder 'bespreking bof, maatregelen'

21 januari 2013:

 • Draaiboek p. 246-253: aanpassing brieven bof en toestemmingsformulieren vaccinatie (meer uitleg: zie Nieuwsbericht Infectieziekten 7)

22 januari 2013

22_01_13_draaiboek_p_249.pdf

22_01_13_draaiboek_p_253.pdf

19 augustus 2013:

 • Draaiboek p. 4: gewijzigde paginering inhoudstafel

19_08_13_draaiboek_p_4.pdf

 • Draaiboek p. 39-44: update bespreking bof (toevoeging rubriek "Maatregelen te nemen n.a.v. langdurige uitbraak", invoegen nieuwe gegevens vanuit studie gepubliceerd in het Vlaams Infectieziektenbulletin anno 2013) (correctie p. 42 op 23 augustus 2013)

19_08_13_draaiboek_p_39_44.pdf

 • Draaiboek p. 233: in bespreking varicella: toevoeging 'Informeren van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de school’ n.a.v. gewijzigde "omzendbrief over de bedreiging door beroepsziekten van zwangere personeelsleden van het onderwijs"

19_08_13_draaiboek_p_233.pdf

 • Draaiboek p. 256-257: toevoeging brief voor ouders bij langdurige opstoot van bof

19_08_13_draaiboek_p_256_257.pdf

23 oktober 2013:

 • Draaiboek p. 42-44: wijzigingen o.w.v. afschaffing meldingsplicht bof en o.w.v. gewijzigde fase (benoemd als 'endemisch voorkomen van bof')

23_10_13_draaiboek_p_42_44.pdf

 • Draaiboek p. 256-257: wijziging intro informatiebrief ouders

23_10_13_draaiboek_p_256_257.pdf

13 december 2013:

 • Draaiboek p. 35: update van link HGR-advies 8279 en update link GGD Hart voor Brabant

13_12_13_draaiboek_p_35.pdf

3 september 2014:

 • Inhoudstafel aangepast (paginering, toevoeging rubella)

03_09_14_inhoudstafel.pdf

 

 • Update bespreking kinkhoest

03_09_14_bespreking_kinkhoest.pdf

 • Bespreking rubella toegevoegd

03_09_14_bespreking_rubella.pdf

03_09_14_brief_aan_ouders_igv_kinkhoest.pdf

 • Lijst 'te melden ziektes door school aan CLB' aangepast (rubella toegevoegd)

03_09_14_lijst_te_melden_ziektes_door_school_aan_clb.pdf

17 april 2017: n.a.v. wijzigingen in lijst meldingsplichtige ziekten

 • Bespreking scabiës p. 206-207

bespreking_scabies_v_17_april_2017.pdf

 • Bespreking scarlatina en andere GAS-infecties p. 217

bespreking_scarlatina_en_andere_gas_infecties_v_17_april_2017.pdf

 • Bespreking shigellose p. 231-232

bespreking_shigellose_v_17_april_2017.pdf

 • 7 mei 2020: toevoeging fiche 'Richtlijnen voor CLB bij melding COVID-19' (laatste update 26 mei 2020)

vwvj_fiche_covid-19_20200526.pdf

8 mei 2020: toevoeging Algemene voorbeeldbrief voor ouders bij melding van COVID-19 (update 27 mei 2020)

vwvj_fiche_covid-19_algemene_brief_20200527.docx

26 mei 2020: update "Maatregelen te treffen door de school in het kader van de profylaxe van infectieziekten"

vwvj_draaiboek_maatregelen_door_de_school_20200527.pdf

27 mei 2020: toevoeging Oplijsting contacten bij COVID-19

vwvj_oplijsting_contacten.docx

17 juli 2020:

 • Op vraag van de onderwijsinspectie werd de vraag om hen te verwittigen bij staalafname, zoals in 2011 toegevoegd werd in het BVR voor leerlingenbegeleiding, geschrapt. In de huidige regelgeving wordt deze vraag ook niet meer vermeld -> Deze schrappingen gebeurden in de besprekingen van de maatregelen voor bof, difterie, gastroenteritis, hepatitis A, kinkhoest, mazelen, scarlatina, schimmelinfecties en shigellose.

bespreking_bof_juli_2020.pdf

bespreking_difterie_juli_2020.pdf

bespreking_gastroenteritis_juli_2020.pdf

bespreking_hepatitis_a_juli_2020.pdf

bespreking_kinkhoest_juli_2020.pdf

bespreking_mazelen_juli_2020.pdf

bespreking_scarlatina_juli_2020.pdf

bespreking_schimmelinfecties_juli_2020.pdf

bespreking_shigellose_juli_2020.pdf

 • De beschrijving van de regelgeving voor CLB in het kader van profylaxe van besmettelijke ziekten op school is aangepast aan de huidige regelgeving voor CLB.

regelgeving_infectieziekten_juli_2020.pdf

8 februari 2023: Update van de richtlijnen horende bij de infectieziekten:

 • Hepatitis A
 • Impetigo
 • Mazelen
 • Meningitis en meningokokkeninfecties
 • Pertussis
 • Scarlatina en invasieve GAS infecties

Draaiboek Infectieziekten CLB updates anno feb 2023 v3.pdf

22 maart 2023: Richtlijn Scabiës toegevoegd en bijsturing Richtlijn Scarlatina en invasieve GAS  infecties

 • bundel wijzigingen

Bundel wijzigingen 22 maart 2023 Draaiboek Infectieziekten.pdf

16 augustus 2023: 

De richtlijnen met bijhorende voorbeeldbrieven en stroomdiagrammen van volgende infectieziekten:

 • Bof
 • Difterie
 • Hoofdluizen
 • Mollusca contagiosa
 • Rubella
 • Tinea
 • Tuberculose

Bovendien heet het Agentschap Zorg en Gezondheid voortaan Departement Zorg. Dit werd aangepast in alle richtlijnen.

Het deel over algemene hygiënische maatregelen

Bundeling gerealiseerde updates totnogtoe:

Draaiboek Infectieziekten CLB updates anno aug 2023.pdf

11 oktober 2023: Bundel wijzigingen i.k.v. update richtlijn mazelen

Bundel wijzigingen 11 oktober 2023 Draaiboek Infectieziekten.pdf