Leuven, 3 december 2019

Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant
 

Misschien vernam je al iets over de online vragenlijst ‘Gezond leven? Check het even!’? Welnu, deze vragenlijst voor leerlingen van het 3e secundair geeft de invullers online feedback op maat van hun antwoorden en wensen én vormt ook de opstap voor het (eventuele) gesprek tijdens het systematisch contactmoment. De vragenlijst en feedback zijn ontwikkeld conform de principes van de motiverende gespreksvoering om zo de jongeren in eigen kracht te zetten, te versterken. Het is dan ook de bedoeling dat het gesprek tijdens het CLB-contact, in dezelfde toonaard zou verlopen. In het kader van het haalbaarheids- en valideringsonderzoek van de online vragenlijst is daarom een driedaagse vorming georganiseerd (december 2017). Tijdens de vorming werden de deelnemers o.a. thematisch versterkt in de gespreksvoering over alcohol en drugs (door de VAD), over seksuele ontwikkeling (door Sensoa) en over voeding, eten of gewicht (door Eetexpert). 

 

Dit smaakte naar meer. De VWVJ besloot daarom de vorming ook aan te bieden buiten de context van het onderzoek, nl. de vorming ‘Wat is mis met goed advies?’ in 2018 en ‘Motiverende gespreksvoering met jongeren tijdens het contactmoment’ in 2019.

 

Na afloop van de vormingen werden gespreksleidraden ontwikkeld voor CLB-medewerkers, één over ‘seksualiteit en relaties’ en één over ‘alcohol en drugs’. De eerste is ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met o.a. de VWVJ, de tweede door de VWVJ in samenwerking met de VAD. Eetexpert ontwikkelde de fiches ‘Gesprek rond de weegschaal’ (voor kleuters, voor kinderen en voor jongeren). Deze fiches ondersteunen de CLB-medewerker bij de nieuwe richtlijn gewicht.

Graag laten we je kennis maken met deze gespreksleidraden, als inspiratiebron of prikkel bij de contacten met jongeren:

 

Art. 7 van het BVR voor leerlingenbegeleiding van 6/8/2018 bepaalt wat het CLB-consult voor jongeren in het derde jaar van het secundair onderwijs dient te omvatten. De gespreksleidraden in deze nieuwsbrief kunnen alvast een houvast zijn bij twee onderdelen ervan:

  • 3° leerlingen stimuleren om te reflecteren over hun eigen gezondheid, leefstijl en welzijn, hen uitnodigen om vragen te stellen zodat ze advies op maat krijgen, en hen sensibiliseren om zorg te dragen voor hun eigen gezondheid;
  • 8° inschatten van risico's en beschermende factoren met betrekking tot de gezondheid, groei en ontwikkeling, de schoolloopbaan en van de behoefte aan zorg, door de verkregen informatie te wegen. Hierbij gaat specifieke aandacht naar leefstijl en sociaal-emotionele aspecten.

 

Veel leesplezier,
Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ
 

P.S. Het rapport van het onderzoek naar de haalbaarheid en validiteit van de toepassing van een Vlaamse versie van de online vragenlijst ‘Gezond leven?, Check het even!’ bij Vlaamse jongeren van het derde jaar van het secundair onderwijs via het CLB wordt in december 2019 aan de overheid opgeleverd. Binnenkort dus meer nieuws…

BIJLAGE: Leidraad bij het gesprek over alcohol en andere drugs tijdens het CLB-consult voor jongeren in het derde jaar van het secundair onderwijs’, VWVJ (2019)

gesprek_alcohol_drugs_en_gamen_20191125.pdf

Share this