Preventiedecreet

Het Vlaamse decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (21 november 2003) werd aangepast. Dit decreet beschrijft initiatieven om de uitbreiding van schadelijke effecten, veroorzaakt door biotische factoren, tegen te gaan.

Het BVR is van kracht sinds 25/01/2024 en kun je hier nalezen.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • De melding van een meldingsplichtige infectieziekte moet voortaan gebeuren binnen de 24uur (in plaats van binnen de 48uur) na het eerste realistische klinische, epidemiologische of laboratoriumtechnische vermoeden. In de meeste gevallen zullen de behandelende arts of de arts van het laboratorium het eerste vermoeden hebben.
  • De melding kan via een versleuteld e-mail bericht gebeuren. Verstuur geen persoonsgegevens door via een niet-beveiligd e-mailbericht. Daarnaast kan de melding nog steeds telefonisch, mondeling of schriftelijk per post. De contactgegevens vind je hier.
  • Het is voortaan wettelijk bepaald dat de melding ook gedaan kan worden aan een ambtenaar onder de verantwoordelijkheid van een ambtenaar-arts.
  • Verschillende nieuwe gegevens over de infectieziekte en de besmette persoon moeten voortaan ook gemeld worden aan Departement Zorg:
    • De naam of rijksregisternummer (RRN, identificatienummer van de sociale zekerheid) van de geïnfecteerde persoon zijn verplicht te melden indien je deze gegevens kent. Het RRN kan eventueel via de vaccinatie export uit LARS gehaald worden. Het besluit verplicht het Departement Zorg om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
    • De andere gegevens, vermeld in het nieuwe artikel 45, §2, (o.a. beroep, werkplaats, startdatum infectieziekte, behandeling, vaccinatiestatus, zwangerschap, behandelende arts, …) kunnen ook opgenomen worden in de melding wanneer je vanuit je beroepservaring oordeelt dat deze informatie noodzakelijk is én je op de hoogte bent van deze gegevens.
  • Het decreet maakt mogelijk dat de adminstrateur-generaal van het Departement Zorg een administratieve geldboete kan opleggen aan meldingsplichtigen die hun verplichtingen niet nakomen.

Op de website van Departement Zorg zijn de aangepaste modaliteiten ook nog na te lezen.

Met vriendelijke groeten,

Heidi Castryck

Share this