Leuven, 12 december 2013

Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige, CLB-arts
Beste VWVJ-lid

Nog (n)iets gehoord van de standaard Gehoor? Een stand van zaken ...

Sinds de studiedag van 28 februari is er nog hard gewerkt aan de standaard. Tijd dus voor een update.

WAT LAG AL VOOR OP 28/02/2013?

Volgende producten lagen ter tafel ten tijde van de studiedag:

 • Duidelijke doelen voor een gehooronderzoek bij kinderen en adolescenten in het kader van het systematisch en vraaggestuurd aanbod van het CLB;
 • Een plan van aanpak voor jonge kinderen (1e kleuters en 1e leerjaar) onder vorm van een protocol voor het audiometrisch onderzoek, een flowchart met duidelijke aanbevelingen wie er wanneer een gehooronderzoek krijgt aangeboden en welke nazorg wenselijk is;
 • Een plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem en in het kader van zorg op maat, onder vorm van een flowchart met aanbevelingen voor wie er wanneer een gehooronderzoek wenselijk is;
 • Een plan van aanpak voor adolescenten (5e leerjaar en 3e secundair) onder vorm van een nieuwe onderzoeksmethode, de spraak-in-ruis-test, en de wenselijke nazorg;
 • Diverse ondersteunende theoretische fiches.

WAT GEBEURDE ER TUSSEN FEBRUARI EN DECEMBER 2013?

 1. April
  Bijeenkomst van de resonantiegroep (1) met op de agenda de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe aanbevelingen. Er wordt gedacht aan een implementatie-toolkit die kan worden gebruikt door het vormingsnetwerk van elk CLB-centrumnet. De mogelijkheden van een praktijktoets worden besproken.
   
 2. Juni
  De CLB-directeurs worden geïnformeerd ter gelegenheid van het directeurenoverleg in de respectieve centrumnetten. De mogelijkheid van een praktijktoets wordt voorgelegd. Enkele CLB stellen zich spontaan kandidaat.
   
 3. Mei - juni
  Het dossier van de praktijktoets wordt uitgewerkt met doelstellingen, onderzoeksvragen, werkwijze en tijdspad. Eind juni wordt dit dossier voorgelegd aan het Agentschap Zorg & Gezondheid en het Departement Onderwijs.
   
 4. Juli
  De aanbevelingen van de standaard worden voorgesteld aan de adviesraad (2). Deze gaat akkoord met de aanbevelingen en doet suggesties om de curatieve sector te informeren in het kader van de praktijktoets en de verdere implementatiefase.
  Na akkoord van de adviesraad wordt de standaard aan de overheid overgedragen waarna de minister van Welzijn Vandeurzen gevraagd wordt deze te aanvaarden en zijn collega van onderwijs, minister Smet, te informeren.
   
 5. Augustus
  Overlegmoment met het Agentschap Zorg & Gezondheid, het Departement Onderwijs en de VWVJ om diverse aspecten van de praktijktoets te bespreken:
  • De noodzaak om de regelgeving aan te passen omwille van het verschuiven van het gehooronderzoek van de 2e kleuterklas naar het 1e leerjaar;
  • De gevolgen voor de preventieve en curatieve sector van het al dan niet aanvaarden van de standaard voor of na de praktijktoets;
  • e-communicatie naar de CLB-sector.
    
 6. September
  Door de wijziging van de timing van het systematisch gehooronderzoek bij jonge kinderen (van 2e KK naar 1e lj) en de wijziging van de onderzoeksmethode bij de adolescenten (van een audiometrie naar de SPIN), vraagt minister Vandeurzen dat de nieuwe aanbevelingen rond gehooronderzoek eerst door de Vlaamse Werkgroep Bevolkingsonderzoek goedgekeurd worden, vooraleer zijn akkoord voor de praktijktoets en de standaard in zijn geheel te geven (https://www.zorg-en-gezondheid.be/Bevolkingsonderzoek).
  De VWVJ stelt een stevig dossier samen en verdedigt dit voor de werkgroep op 26/09.
   
 7. September – november
  Met enkele CLB die spontaan kandideerden voor de praktijktoets, bespreekt de VWVJ een werkwijze die aansluit op de lokale geplogenheden en het doelpubliek in de hoop om, na akkoord van de minister, snel van start te kunnen gaan.
   
 8. November
  Het jaarplan 2014 van de VWVJ wordt voorgesteld aan de stakeholders (3) van de VWVJ. Bij deze gelegenheid wordt de financiering van de standaard besproken, met name:
  - enerzijds de aankoop van de SPIN-test door de Vlaamse overheid (hieronder begrepen de ontwikkeling van het spraakmateriaal, de software, de dataverwerking, de ijking, de opleiding van firma’s voor ijking en de algemene ondersteuning)
  - anderzijds de aankoop door de centra van tablets en hoofdtelefoons waarmee de SPIN-test zal worden afgenomen door de CLB.

  De vertegenwoordigers van de CLB-centrumnetten geven aan dat er geen budgettaire ruimte is voor de aankoop van nieuw materiaal. Niettegenstaande er steeds hogere eisen worden gesteld aan de uitvoering van de medische consulten met kwaliteitsvol materiaal, voorzien de overheden Welzijn noch Onderwijs hiervoor een financiële tegemoetkoming. De mogelijkheid van een gefaseerde implementatie wordt aangehaald.
  Het kabinet van minister Vandeurzen geeft aanvankelijk een negatief advies voor wat de aankoop van de SPIN-test door de overheid betreft.
   
 9. December
  De VWVJ krijgt de gelegenheid om de voordelen van een investering in de SPIN-test toe te lichten waarna het Kabinet van de minister een positief advies verleent.
  Het laatste woord ligt bij de Inspectie Financiën en moet voor eind december worden uitgesproken.

  De VWVJ beslist om de praktijktoets voor schooljaar 2013-14 af te gelasten en dit om de reden dat voor de start van de praktijktoets nog verschillende stappen moeten worden genomen:
  • Na akkoord van de Inspectie Financiën moet minister Vandeurzen de standaard aanvaarden en zijn collega minister Smet informeren. Deze moet de CLB informeren en oproepen tot deelname aan de praktijktoets.
  • Omdat de praktijktoets een wetenschappelijk onderzoek is waarbij gecodeerde data van leerlingen worden gebruikt, moet een dossieraanvraag voor de Medisch Ethische Commissie worden opgesteld en ingediend. Pas na een akkoord van deze commissie kan de praktijktoets van start gaan.
  • Centra die willen deelnemen aan de praktijktoets moeten van de VWVJ de nodige toestemmingsbrieven krijgen opdat de verzamelde data gecodeerd kunnen worden verwerkt. Deze brieven moeten met de reguliere vragenlijsten tijdig aan de ouders worden bezorgd. Naast de administratieve aspecten moeten ook de praktische aspecten voor een lokale praktijktoets worden besproken.
  • In de meeste CLB zijn de consulten van het 1e en 5e leerjaar afgewerkt. Ook de consulten voor de leerlingen van het 3e secundair zijn zo goed als uitgevoerd.

   Al deze vereisten maken dat het schooljaar te ver gevorderd is voor een goed georganiseerde praktijktoets.
   Afhankelijk van de finale overheidsbeslissing omtrent de financiering, zal de VWVJ met haar stakeholders overleggen over hoe het nu verder moet.
    
 10. 11/12/13 (!)
  Zonet bereikt ons het bericht dat de Inspectie Financiën een positief advies heeft gegeven over de subsidiëring van de SPIN-test!!
   
 11. 12/12/13
  En ook minister Vandeurzen handtekende de subsidiëring van de SPIN!

 

Hoopvol SPINnen wij samen met alle betrokkenen verder.

Met vriendelijke groeten,

Moniek Dekeyser - voorzitter VWVJ
Katelijne Van Hoeck - wetenschappelijk medewerker VWVJ
Cécile Guérin - wetenschappelijk medewerker VWVJ(1) In de 'resonatiegroep’ zetelen vertegenwoordigers van de stakeholders van de VWVJ, met name de Vlaamse overheden Onderwijs en Welzijn en vertegenwoordigers van elk CLB-centrumnet. Een eerste opdracht van de resonantiegroep was te waken over de goede balans tussen wenselijkheid en haalbaarheid van de aanbevelingen. Een belangrijke komende opdracht is het voorbereiden van de implementatie van de nieuwe standaard.

(2) In deze vergadering zetelen wetenschappelijke experts van universiteiten en vertegenwoordigers uit de curatieve sector zoals, huisartsen, specialisten in de otorinolaryngologie, pediaters, audiologen, Kind en Gezin, CLB-inspectie, de Vlaamse Overheid en de CLB-centrumnetten.

(3) De stakeholders zijn de belanghebbenden van de VWVJ: de CLB-centrumnetten, de overheden Welzijn en Onderwijs.

Share this