In 2015 stelde de VWVJ een generiek noodplan voor CLB in geval van artsentekort op. Hierin werd gestreefd naar een maximaal vrijwaren van de medische consulten (toen nog 7 en met regelgeving die bepaalde aan welke consulten de verpleegkundige en de arts dienden deel te nemen) en de overige opdrachten binnen de leerlingenbegeleiding. Een subsidiaire* taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen droeg bij tot een werkbare oplossing om aan de toenmalige decretale opdrachten tegemoet te komen. Het werd een noodplan genoemd omdat de praktijk met de beschreven subsidiaire taakverdeling en het schrappen van enkele onderdelen (op basis van bijkomend wetenschappelijk inzicht) afweek van de toenmalige regelgeving.

In 2018 werd het CLB-decreet vervangen door Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. De systematische contacten werden van 7 naar 5 gereduceerd, de inhoud alsook het opzet (kleuterconsult) van de contacten wijzigde en een doorgedreven subsidiaire taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen werd (in tegenstelling tot voorheen) mogelijk. 

Na een valse start (omwille van de covidpandemie) van het vernieuwde decretaal omschreven domein van de preventieve gezondheidszorg, blijft de vraag naar een houvast in de zoektocht naar een aangepaste werkverdeling voor verpleegkundigen en artsen actueel en groot. Om jullie te inspireren en te ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes, is er nu het advies ‘Krachten bundelen’. Het document beschrijft een doorgedreven subsidiaire werkverdeling tussen artsen en verpleegkundigen in CLB en de algemene principes van een noodplan.

Aarzel niet om contact op te nemen met de VWVJ (info@vwvj.be) indien je hieromtrent verdere vragen zou hebben. 

 


* Het subsidiariteitsbeginsel in de zorg is een organisatievorm waarbij verantwoordelijkheden en taken verdeeld worden over een continuüm van informele naar formele zorg. Het is het achterliggend principe bij de vermaatschappelijking van de zorg. Ook binnen de formele (preventieve) zorg- en hulpverlening, zoals ze door het CLB verleend wordt, geldt dit principe. Met kennis van het getrapt aanbod van de JGZ is het mogelijk aan adequate en kostenefficiënte dienstverlening te doen door taken toe te wijzen aan de professional die daarvoor is opgeleid en over de vereiste competenties beschikt. Gezien de complexiteit van het opgroeien en zich ontwikkelen is een multidisciplinaire JGZ wenselijk.