Kleuters aan zee

In opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  ontwikkelt de VWVJ standaarden en methodieken  voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de preventieve jeugdgezondheidszorg in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

STANDAARDEN JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Een standaard is een handleiding die wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen aanreikt. ‘Evidence Based Medicine’ is hierbij een na te streven uitgangspunt, verhogen van de kwaliteit van de zorg de doelstelling.

Lees meer over de totstandkoming van de standaarden in  bijlage.

standaarden_jgz_januari_2016.pdf

VWVJ STANDAARDEN VOOR JGZ

Over volgende aspecten in de jeugdgezondheidszorg ontwikkelde de VWVJ standaarden:

METHODIEKEN

Voor  enkele doelgroepen van het basisaanbod in de preventieve jeugdgezondheidszorg via CLB zijn methodieken ontwikkeld  op initiatief van de VWVJ:

  • SPARK36 voor de 3-jarigen en hun ouders 
  • 'Gezond leven? Check het even!' voor de 14-jarigen 

Ze bieden CLB een gestructureerde manier van werken voor de systematische contactmomenten van het 1e kleuter, resp. 3e secundair. Door onderzoek met medewerking van de CLB zijn deze methodieken getoetst op hun validiteit en haalbaarheid.

Doel van beide methodieken is de eigen kracht van betrokkenen te versterken, zodat ze maximaal de eigen regie kunnen voeren. Het betreft resp. 

  • de eigen kracht van ouders ten aanzien van de uitdagingen in de ontwikkeling en de opvoeding  van de kleuter (SPARK36)
  • de eigen kracht van jongeren ten aanzien van hun leefstijl, gezondheid en welbevinden ('Gezond leven? Check het even!')

De methodieken ondersteunen op structurele wijze de tijdige detectie (en interventie) bij resp.

  • opvoed- en ontwikkelproblemen (SPARK36)
  • psychosociale problemen ('Gezond leven? Check het even!)

Hierbij vormen de principes van 'motiverend werken' de leidraad.

VWVJ METHODIEKEN VOOR JGZ

Voor volgende doelgroepen ontwikkelde de VWVJ methodieken: