De ministers - zowel federale als regionale - met gezondheid in hun takenpakket hebben op 30 maart 2015 een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid (GGB) voor kinderen en jongeren goedgekeurd. Deze gids bevat een algemeen kader en 36 concrete acties: maatregelen om kinderen en jongeren met psychische problemen beter te helpen.

Situering

De 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' kadert in de globale hervorming van de geestelijke gezondheidszorg die reeds in 2010 van start ging. In de eerste fase lag de klemtoon op volwassenen. Het GGB voor kinderen en jongeren richt zich naar alle kinderen en jongeren met psychische problemen. Niet alleen naar de kinderen en jongeren trouwens, maar ook naar hun natuurlijke en hulpverlenende omgeving.

Accenten

Het nieuwe beleid streeft naar integratie en continuïteit in de acties van alle betrokken zorgactoren/zorgcomponenten. De hulp die de verschillende niveaus en diensten bieden moet zodanig op elkaar aansluiten dat er geen hiaten kunnen zijn in de hulpverlening. Bovendien moeten de hulpverleningsorganisaties beter en vlotter met mekaar samenwerken om zo te kunnen inspelen op de behoefeten van de kinderen en jongeren en hun omgeving.

Het nieuwe GGB wil de ambulante begeleiding en hulp versterken zodat jongeren zoveel mogelijk in hun eigen leef- en leeromgeving kunnen blijven. Thuiszorg krijgt een prominente plaats.

De noden en behoeften van het kind of de jongere en hun context staan centraal. Vanuit een teamwerking en multidisciplinaire aanpak wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en achtergrond van het kind of de jongere.

Binnen het concept is de dimensie vroegdetectie, preventie en gezondheidspromotie van essentieel belang, zodat psychische problemen zoveel als mogelijk kunnen worden voorkomen en niet uitmonden in een kritische situatie.

'Inclusie in alle levensdomeinen' behoort tot de kernopdrachten van de GGB.

Nationaal Plan 2015-2020

Het 'Nationaal Plan voor een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren 2015' maakt deel uit van de gids. Het plan vertrekt vanuit de vier strategische doelstellingen van het ‘Mental Health Action Plan 2013-2020’ van de WHO.

  • het versterken van leadership en beleid inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren;
  • het versterken van een globale, geïntegreerde en zorgnoodgestuurde geestelijke gezondheidszorg en welzijnszorg voor kinderen, jongeren en hun context vanuit een samenlevingsgericht kader;
  • het implementeren van strategieën voor de preventie van geestelijke gezondheidsproblemen en de promotie van geestelijke gezondheid
  • het versterken van zorginformatie-, registratie- en communicatiesystemen en van onderzoek met betrekking tot geestelijke gezondheid.

Voor elk van die strategische doelstellingen zijn er operationele doelstellingen. En daaraan zijn concrete acties verbonden. In totaal 36.

Netwerken

Op basis van het plan wordt gewerkt met programma’s die gerealiseerd worden door netwerken. De werkingsgebieden van de netwerken vallen samen met de provinciale territoria en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

Maak kennis met de gids en de stand van zaken via de website 'Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren'

Lees de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 29/05/2015 (vanaf p 30 448): Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren