Op 30 november 2011 is de "Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft" goedgekeurd. De wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012 (en gaat van kracht 10 dagen later).

Artikel 6 van deze wet wijzigt artikel 458bis van het Strafwetboek ingrijpend. Hiermee wordt het spreekrecht (voor dragers van het beroepsgeheim) verder uitgebreid:

  • Het spreekrecht van de arts/hulpverlener t.a.v. de procureur des konings in geval van een misdrijf die verband houdt met de fysieke, psychische of seksuele integriteit van een "minderjarige" geldt nu ook voor "kwetsbare meerderjarige" personen. (kwetsbaar ten gevolge van leeftijd, zwangerschap, ziekte of door een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid)
  • Voorheen gold als voorwaarde dat de arts/hulpverlener het slachtoffer zelf had onderzocht of in vertrouwen was genomen door het slachtoffer. Deze voorwaarde vervalt in de huidige wetgeving. De hulpverlener heeft nu ook voor "anderen dan de zgn. eigen patiënten" recht op melden indien er een gewichtig en reëel gevaar is op schenden van de integriteit van minderjarigen of kwetsbare meerderjarigen. De voorwaarde dat het gevaar op schenden van de integriteit niet kan worden voorkomen door de hulpverlener - ook niet met hulp van anderen -  blijft wel behouden.

In bovenvermelde gevallen is dus melding naar de procureur des konings 'mogelijk'.

(naar een column van Prof. Herman Nys, De Huisarts 26 januari 2012)