• A (7)
 • B (4)
 • C (9)
 • D (6)
 • E (6)
 • F (2)
 • G (9)
 • H (8)
 • I (2)
 • J (2)
 • K (4)
 • L (4)
 • M (4)
 • N (2)
 • O (8)
 • P (7)
 • R (3)
 • S (9)
 • T (3)
 • U (1)
 • V (2)
 • Z (3)

Aangeboren aandoening

Een aangeboren afwijking of congenitale aandoening, is een afwijking of aandoening waarmee men geboren wordt. De symptomen, klachten of klinische tekens zijn aanwezig bij de geboorte. Een aangeboren afwijking kan wel of niet erfelijk zijn.

Allergie

Allergie is een overreactie van het lichaam tegen substanties die het lichaam onterecht als schadelijk beschouwt. Allergie is een type hypersensitiviteitsreactie waarbij het immuunsysteem IgE-antistoffen produceert tegen antigenen die geen bedreiging vormen.

Amblyopie

Amblyopie of een 'lui oog' is een verminderde gezichtsscherpte ten gevolge van een onderbreking van de normale visuele ontwikkeling in de eerste levensmaanden of -jaren. Zelfs gecorrigeerd met de juiste brilsterkte blijft de visus verminderd. Amblyopie kan enkel- of dubbelzijdig zijn. Amblyopie wordt meestal ingedeeld naar het type geassocieerde pathologie, bijvoorbeeld scheelziensamblyopie, refractie-amblyopie, stimulusdeprivatie-amblyopie. Voor een normale ontwikkeling van de gezichtsscherpte moeten de hersenen vanuit beide ogen een even scherp beeld ontvangen dat kan versmolten worden tot één beeld. Is dit niet het geval, dan kan amblyopie ontstaan: één oog wordt lui doordat de juiste stimulatie ontbreekt tijdens de periode van visuele rijping. Het risico op het ontwikkelen van amblyopie is het hoogst gedurende de eerste twee tot drie levensjaren, maar kan optreden zolang de visuele ontwikkeling niet volledig voltooid is, dit wil zeggen tot de leeftijd van acht à tien jaar. 

Astigmatisme

Bij astigmatisme is er een ongelijkmatige kromming van hoornvlies of lens waardoor evenwijdig invallende lichtstralen niet tot één punt op het netvlies worden verenigd. Dat veroorzaakt onduidelijke en vervormde beelden. Astigmatisme komt vaak voor in combinatie met myopie of hypermetropie. De correctie gebeurt met brilglazen die de breking volgens de afwijkende meridiaan corrigeren (cilindrisch geslepen brilglazen).

Astma

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen. De klachten worden veroorzaakt door ontsteking die de luchtwegen rood, gezwollen, nauwer en overgevoelig maken voor irriterende stoffen. Dit leidt tot terugkerende aanvallen van piepende ademhaling, kortademigheid, benauwdheid en/of hoesten. Aangepaste behandeling mildert de kans op klachten en aanvallen. (Naar een definitie van de 'Global Initiative for Asthma')

Autisme

Autisme is een aangeboren conditie die de ontwikkeling van de sociale interactie, de communicatie en het voorstellingvermogen beïnvloedt waardoor de persoon belemmeringen ondervindt.

Biopsychosociaal model

Het bio-psychosociaal model gaat ervan uit dat het ontstaan, voortbestaan en herstel van een klacht uitkomsten zijn van een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Soms kan dit betekenen dat meer aandacht nodig is voor het kind/de jongere zelf en soms voor (risico) factoren uit de omgeving, bijvoorbeeld wanneer de omgeving niet voldoet aan alle opvoedingseisen waardoor het kind niet de kans krijgt om zich goed te ontwikkelen Het bio-psychosociale model gaat ervan uit dat het ontstaan, voortbestaan en herstel van een klacht uitkomsten zijn van een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Soms kan dit betekenen dat meer aandacht nodig is voor het kind/de jongere zelf en soms voor (risico) factoren uit de omgeving, bijvoorbeeld wanneer de omgeving niet voldoet aan alle opvoedingseisen waardoor het kind niet de kans krijgt om zich goed te ontwikkelen.

Blindheid

De gezichtsscherpte op afstand is kleiner dan 1/20 of het gezichtsveld is kleiner of gelijk aan 10°.

Bloeddruk

De bloeddruk of tensie is de vloeistofdruk in het slagadersysteem. De bloeddruk wordt weergegeven door middel van twee getallen, de systolische druk of bovendruk en de diastolische druk of onderdruk. De getallen geven de druk aan in millimeters of in centimeters kwikdruk (de druk van een kwikkolom).

BMI

BMI of Body Mass Index is een maat voor het relatieve gewicht (gewicht vergeleken met de gestalte). BMI = Gewicht (in kg) / (Gestalte in m) x (Gestalte in m)

CanMEDS

CanMEDS staat voor de Canadian Medical Education Directives for Specialists. Het is een model waarin een ordening in zeven rollen of competentiegebieden wordt voorgesteld. Het systeem is internationaal aanvaard, aanvankelijk voor de medische opleidingen, later o.a. ook voor de opleidingen verpleegkunde