Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Sinds 1/10 zijn de aangepaste procedures van Sciensano van toepassing. Nieuwe richtlijnen genereren vaak ook nieuwe vragen. Hier een overzicht van antwoorden op vragen die sinds 1/10 vaak gesteld worden. De ‘richtlijn COVID-19 voor CLB’ is ook in diezelfde zin aangevuld.

 

Quarantaineduur voor nauwe contacten

De quarantaineduur voor nauwe contacten is voortaan 7 dagen op voorwaarde dat de test (die ten vroegste op dag 5 na het nauwe contact is afgenomen) negatief is. Als het contact (≥6 jaar) zich niet zou laten testen, dan duurt de quarantaine nog steeds 14 dagen na het nauwe contact.

 

Correct dragen van een (stoffen) mondmasker wordt in rekening gebracht bij de contacctracing

Voortaan wordt rekening gehouden met het correct dragen van een mondmasker om het contact met een COVID-19 geval te classificeren. Ter verduidelijking:

  • Kinderen onder de 12 jaar (basisschool) hoeven nog steeds geen mondmasker te dragen op school. In de lagere school wordt dus enkel rekening gehouden met het correct dragen van een mondmasker door het personeelslid indien deze corona heeft en contact had op minder dan 1,5 m gedurende meer dan 15 minuten met een leerling.

 

  • Vanaf de leeftijd van 12 jaar (secundair onderwijs en contact tussen personeelsleden) wordt een contact op minder dan 1,5 m gedurende meer dan 15 minuten als laag-risico contact beschouwd op voorwaarde dat beide het mondmasker correct dragen over mond en neus. Wordt het mondmasker door één van beide niet correct gedragen dan wordt het contact als hoog-risico contact beschouwd.

 

Als jongeren in de klas een (stoffen) mondmasker correct dragen, zullen vaste plaatsen tijdens de lessen geen invloed meer hebben op het aantal leerlingen dat in quarantaine moet bij een COVID-19 geval in de klas. De organisatie van en de geldende afspraken bij momenten waarop jongeren/personeelsleden geen mondmasker dragen zullen wel een impact blijven hebben op het aantal leerlingen/leerkrachten dat in quarantaine dient te gaan bij een COVID-19 melding. Hieronder worden enkele situaties toegelicht.

 

Jongeren en volwassen die samen eten

Het mondmasker wordt niet gedragen tijdens de maaltijd. Een ‘face tot face’ contact dat in totaal > 15 minuten duurt binnen een afstand van <1,5 m wordt als hoog-risico contact beschouwd. Dit is zowel binnen als buiten van toepassing aangezien de eventuele transmissie in deze situatie via droplets verloopt.

Voor maaltijden die binnen gedeeld wordt, dient bijkomend rekening gehouden te worden met een eventuele transmissie via aerosolen. Op dat moment worden alle personen (in eender welke richting) die in totaal > 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m contact hadden als hoog-risico contacten beschouwd.

In de richtlijn van Sciensano voor laag-risico-contacten ‘Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd.’, komt de ‘kamer’ overeen met de grootte van een klaslokaal, niet met een refter. Dit betekent dat niet alle leerlingen die in de refter eten en geen hoog-risico-contact hadden met de indexpersoon, meteen ook als laag-risico-contact moeten geclassificeerd worden. Als leerlingen per bubbel eten en er afstand voorzien is tussen de bubbels, dan hoeft men enkel de leerlingen binnen de bubbel van de indexleerling als contact te beschouwen.

 

Hoe classificeer je contacten van jongeren tijdens de lessen lichamelijke opvoeding? (opfrissing van faq van 21/9)

Bij een melding van COVID-19 worden eventuele fysieke contacten die jongeren tijdens het sporten hadden (bv. een contact met een schouder of been bij een strijd voor de bal), als laag-risico contacten beschouwd, ook als ze ouder zijn dan 12 jaar. Voetballen of basketten op zich houdt dus geen hoog-risico op transmissie in. Karate- of judoles is momenteel niet aangewezen op school. Vraag toch na bij de indexleerling of er tijdens het sporten herhaaldelijk of langdurig fysiek contact was. Vraag ook na hoe de kleedkamers zijn georganiseerd om na te gaan of daar eventueel een nauw contact heeft plaatsgevonden.

Het blijft sowieso aanbevolen om de sportlessen zoveel als mogelijk buiten te laten doorgaan. Als dit niet lukt dient het lokaal waarin gesport wordt goed verlucht te zijn.

 

Een leerling van het secundair onderwijs heeft symptomen en laat zich testen voor COVID-19. Hij was op school aanwezig op het moment dat hij al besmettelijk was. Wat vraag ik na om de contacten te classificeren die in de loop van de besmettelijke periode plaatsvonden op de speelplaats?

Vraag naar eventueel rechtsreeks fysiek contact zoals handen schudden, omhelsen of kussen. Vraag ook naar ‘face to face’ contacten gedurende in totaal > 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m waarbij minstens één van beide het (stoffen) mondmasker niet correct droeg. In beide situaties is er sprake van een hoog-risico contact.

 

Met vriendelijke groet,

Anouk Vanlander