In de Belgische regelgeving vinden we het volgende terug i.v.m. piercings en tatoeages (van toepassing voor elkeen):

Koninklijk Besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings van 25.11.2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21.12.2005, en in werking getreden vanaf 01.01.2006.

Dit KB verplicht uitvoerders zich te laten registreren bij de overheid, legt de door hen te hanteren hygIënische voorschriften vast (voor de lokalen, meubels, handen, de te perforeren zone, ook betreffende het gebruikte materiaal en producten bij de handeling zelf) en vereist een informed consent van de klant over ondermeer de risico’s verbonden aan tatoeages en piercing. Op de naleving van dit KB wordt toegezien via de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Dit KB werd ook toegelicht via een bericht op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid: "Nieuwe regels voor piercers en tatoeërders"

In dit bericht lazen we: “In het koninklijk besluit wordt geen minimumleeftijd gesteld. Toch is het belangrijk te onderstrepen dat de Hoge Gezondheidsraad aanbeveelt geen tatoeages/piercings uit te voeren op kinderen omdat zijzelf niet in staat zijn een beslissing te treffen die misschien blijvende gevolgen zal hebben.

Wat wel reeds in het KB van 25.11.2005 gespecifieerd wordt, is het volgende:
"Tatoeages en piercings mogen niet worden verricht op personen die duidelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs, geneesmiddelen die hun beslissingsvermogen beïnvloeden of meer algemeen, die niet over hun beslissingsvermogen beschikken
De beroepsbeoefenaar moet zich ervan vergewissen dat de klant moreel, meer bepaald wat de maturiteit betreft, en fysiek in staat is de verrichting te ondergaan, en zo nodig de daad niet uitvoeren."

Op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid is anno2021 het volgende te lezen:

  • 'Gouden tip:  Ik ben nog geen 18 jaar en wil een tatoeage laten zetten. Vraag toestemming aan uw ouders. Vraag uw ouders ook om u te vergezellen.'
  • FAQ: Bestaat er een leeftijdsgrens?

    Momenteel bestaat er geen formele leeftijdsgrens, hoewel minderjarigen wettelijk gezien wel steeds onder het ouderlijk gezag vallen. In 2017 zal een richtlijn in werking treden. Die verplicht 16- tot 18-jarigen om de toestemming te krijgen van een ouder of verantwoordelijke.

VWVJ 2008 - update november 2021