Regelgeving voor CLB in het kader van de profylaxe van besmettelijke ziekten

Een belangrijke opdracht  van de CLB is de profylaxe van besmettelijke aandoeningen t.a.v. leerlingen en personeelsleden van een school. Deze opdracht wordt gereglementeerd via:

 

 1. het Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.25/06/2018)

  Onder de opdrachtsverklaring van de CLB’s (Art. 4) is te lezen dat het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg o.a. het nemen van profylactische maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan dient te omvatten.

  Verder is enerzijds in Art. 9. te lezen dat leerlingen en ouders zich niet kunnen verzetten tegen de profylactische maatregelen die een centrum neemt en anderzijds in Art. 6. dat ook de organisator van huisonderwijs voor leerplichtigen die huisonderwijs volgen, verplicht is mee te werken aan de profylactische maatregelen die een centrum neemt bij besmettelijke ziekten. Het gaat daarbij over zij die een verklaring huisonderwijs indienen bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering, waarbij het huisonderwijs wordt georganiseerd voor twee of meer leerplichtige kinderen samen en waarbij de plaats waar het huisonderwijs wordt georganiseerd verschilt van het domicilie adres van de leerplichtigen.
   
 2. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S 6-8-2018), waarin Art. 10. de profylaxe van besmettelijke ziekten door CLB belicht:

  § 1. De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum wordt door de leerling, de ouders, de school of de behandelende arts van de leerling geïnformeerd over het vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte op school bij een leerling of een personeelslid uit de lijst, vermeld in het Draaiboek Infectieziekten CLB.

  De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum brengt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op de hoogte van het vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte op school bij een leerling of een personeelslid uit de lijst, vermeld in het Draaiboek Infectieziekten CLB.

  De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum bepaalt, zo nodig in overleg met de dienst Infectieziektebestrijding van de afdeling Preventie, welke maatregelen genomen moeten worden in geval van een infectieziekte.

  De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum informeert de directies van de scholen over die maatregelen.

  Het Draaiboek Infectieziekten CLB vormt daarbij de leidraad voor elk centrum. De bevoegde diensten van de Vlaamse Regering stellen het Draaiboek Infectieziekten CLB ter beschikking.

  § 2. De bevoegde diensten van de Vlaamse Regering informeren de organisator van huisonderwijs voor leerplichtigen welk vermoeden of voorkomen van welke infectieziekte gemeld moet worden aan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van een centrum als vermeld in het Draaiboek Infectieziekten CLB. Het gaat alleen over de leerlingen in huisonderwijs voor wie een verklaring over huisonderwijs is ingediend en bij wie de plaats van het huisonderwijs verschilt van hun domicilie.

  De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum die de melding ontvangt, bepaalt, zo nodig in overleg met de dienst Infectieziektebestrijding van de afdeling Preventie, welke maatregelen genomen moeten worden in geval van een infectieziekte.

  De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum informeert de organisator van huisonderwijs over welke maatregelen genomen moeten worden.

  Het Draaiboek Infectieziekten CLB vormt daarbij de leidraad voor elk centrum. De bevoegde diensten van de Vlaamse Regering stellen het Draaiboek Infectieziekten CLB ter beschikking.

   
 3. De taak van de schooldirecteur, de CLB-arts en het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de lijst van infectieziekten die door de school en ouders van leerlingen dienen gemeld te worden aan het CLB, wordt in een afzonderlijk hoofdstuk vermeld in het Draaiboek Infectieziekten voor CLB (VWVJ): ‘Maatregelen te treffen door de school in het kader van de profylaxe van infectieziekten’.

 

Update 17 juli 2020

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.