Regelgeving over de te melden infectieziekten in Vlaanderen

De regelgeving over de te melden infectieziekten in Vlaanderen is geactualiseerd in 2009 (in voege sinds 26 september 2009).

Een brochure van de overheid (2010) geeft omstandige uitleg voor artsen.

De regelgeving gaat terug op:

 1. het Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (BS: 3/2/2004) gewijzigd door het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en gezin (BS: 6/4/2009). Het decreet van 21/11/03 is het zogenaamde "preventiedecreet", een kaderdecreet dat de krijtlijnen uittekent voor het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen.

  In Art. 45 § 3 lezen we: De verplichting tot melding geldt voor de behandelende arts, het hoofd van een laboratorium van klinische biologie en de arts, belast met het medisch toezicht in scholen, bedrijven, voorzieningen waar kinderen en jongeren verblijven, rust- en verzorgingstehuizen en rustoorden voor bejaarden.
   
 2. het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan (B.S.16.09.2009)

  Hierin lezen we ondermeer het volgende:

  Art. 2.
  § 1. Om overeenkomstig artikel 44, § 3, 1° van het decreet van 21 november 2003 maatregelen te kunnen nemen om verspreiding van infecties tegen te gaan, moeten de infecties, vermeld in een lijst die door de minister wordt bepaald, binnen vierentwintig uur na het eerste realistische klinische, epidemiologische of laboratoriumtechnische vermoeden, op basis van de gevalsdefinities die ter beschikking gesteld worden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, gemeld worden. De melding gebeurt op een beveiligde elektronische wijze, telefonisch of mondeling, of eventueel schriftelijk per post, met inachtneming van de vereisten voor de uitwisseling van medische gegevens. De beveiligde elektronische wijze betekent dat de melding gebeurt via een geëncrypteerd bericht of via een beveiligde webapplicatie, die door de bevoegde overheid ter beschikking wordt gesteld aan de melders. De eventuele schriftelijke melding per post gebeurt onder gesloten omslag, op naam van de arts-gezondheidsinspecteur die binnen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verantwoordelijk is voor de provincie waar de melder zijn beroepsactiviteit uitvoert. De melding bevat over de patiënt alleen de gegevens die krachtens dit besluit nodig zijn.
  De melding wordt gedaan aan een ambtenaar-arts als vermeld in artikel 44, § 3, 2°, van het decreet van 21 november 2003.

  § 2. Elk vermoeden van een ernstige infectie die niet in de lijst, vermeld in paragraaf 1, is opgenomen, en die, volgens de inschatting van de potentiële melder, op basis van de medische kennis die die verondersteld wordt te hebben, een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft, moet ook gemeld worden. Het betreft ook de infecties die veroorzaakt zijn door accidentele of doelbewuste introductie van biotische factoren. Die melding wordt gedaan op dezelfde wijze, met inachtneming van dezelfde voorzorgen, door dezelfde personen en gericht aan dezelfde ambtenaar-arts als vermeld in paragraaf 1.
  Als de potentiële melder twijfel heeft over de ernst of het epidemische karakter van een infectie, neemt hij telefonisch contact op met de ambtenaar-arts, vermeld in paragraaf 1.

  § 3. Als degene die de infectie moet melden, van oordeel is dat de maatregelen die genomen moeten worden van die aard zijn dat ze een onmiddellijke aanpak of coördinatie vergen, wordt de infectie onmiddellijk telefonisch of mondeling gemeld. Bij een telefonische of een mondelinge melding moet de melder, als de ambtenaar-arts, vermeld in paragraaf 1, of een ambtenaar als vermeld in artikel 44, § 3, 3°, van het decreet van 21 november 2003, daarom verzoekt, de melding bevestigen op een beveiligde elektronische wijze of via de post.
   
 3. het Ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen (B.S.20.07.2009); gewijzigde lijst per 1.01.2017

  In Art. 1 wordt de lijst van de verplicht te melden infecties opgesomd, nl.:
  1° anthrax;
  2° botulisme;
  3° brucellose;
  4° cholera;
  5° chikungunya waarbij vermoed wordt dat de besmetting gebeurde op het Europese continent;
  6° dengue waarbij vermoed wordt dat de besmetting gebeurde op het Europees continent;
  7° difterie;
  8° enterohemorragische E. coli infectie;
  9° gastro-enteritis, bij epidemische verheffing in een collectiviteit;
  10° gele koorts;
  11° gonorroe;
  12° haemophilus influenzae type b invasieve infectie;
  13° hepatitis A;
  14° hepatitis B (acuut);
  15° humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza;
  16° legionellose;
  17° leptospirose;
  18° malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting gebeurde op het Europese continent;
  19° mazelen;
  20° meningokokken invasieve infectie;
  21° pertussis;
  22° pest;
  23° pokken;
  24° poliomyelitis inclusief acute slappe parese;
  25° psittacose;
  26° Q-koorts;
  27° rabiës;
  28° salmonella typhi of s. paratyphi infectie;
  29° SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) en MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-coronavirus infectie;
  30° scabies, collectieve infectie;
  31° shigella infectie;
  32° streptococcus pyogenes, invasieve infectie;
  33° syfilis;
  34° tuberculose;
  35° tularemie;
  36° virale hemorragische koorts;
  37° vlektyfus;
  38° voedselinfectie (vanaf twee gevallen);
  39° westnijlvirusinfectie waarbij vermoed wordt dat de besmetting gebeurde op het Europese continent;
  40° zikavirusinfectie waarbij vermoed wordt dat de besmetting gebeurde op het Europese continent;
  41° zorginfecties door multiresistente micro-organismen: een plotse toename van het aantal infecties in vergelijking met de normale incidentie;
  42° elk vermoeden van een ernstige infectie die een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.