Piercings en tatoeages: regelgeving voor minderjarigen?

In de Belgische regelgeving vinden we het volgende terug i.v.m. piercings en tatoeages (van toepassing voor elkeen):

Koninklijk Besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings van 25.11.2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21.12.2005, en in werking getreden vanaf 01.01.2006.

Dit KB verplicht uitvoerders zich te laten registreren bij de overheid, legt de door hen te hanteren hygIënische voorschriften vast (voor de lokalen, meubels, handen, de te perforeren zone, ook betreffende het gebruikte materiaal en producten bij de handeling zelf) en vereist een informed consent van de klant over ondermeer de risico’s verbonden aan tatoeages en piercing. Op de naleving van dit KB wordt toegezien via de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Dit KB wordt ook toegelicht via een bericht op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid: "Nieuwe regels voor piercers en tatoeërders"

In dit bericht lezen we: “In het koninklijk besluit wordt geen minimumleeftijd gesteld. Toch is het belangrijk te onderstrepen dat de Hoge Gezondheidsraad aanbeveelt geen tatoeages/piercings uit te voeren op kinderen omdat zijzelf niet in staat zijn een beslissing te treffen die misschien blijvende gevolgen zal hebben.

Wat wel reeds in het KB van 25.11.2005 gespecifieerd wordt, is het volgende:
"Tatoeages en piercings mogen niet worden verricht op personen die duidelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs, geneesmiddelen die hun beslissingsvermogen beïnvloeden of meer algemeen, die niet over hun beslissingsvermogen beschikken
De beroepsbeoefenaar moet zich ervan vergewissen dat de klant moreel, meer bepaald wat de maturiteit betreft, en fysiek in staat is de verrichting te ondergaan, en zo nodig de daad niet uitvoeren."

VWVJ 2008

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.