Het beroepsgeheim uitgehold? Een versoepeld meldrecht voor geheimplichtigen.
Werknota van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2013

Met deze werknota (42 pp.) wil het Steunpunt dieper ingaan op het versoepelde meldrecht van geheimplichtigen in artikel 458bis van het Strafwetboek.

Lees hieromtrent ook een korte mededeling op deze website.