WAT IS DE SPARK?

De ‘SPARK’ staat voor ‘Signaleren van Problemen en Analyseren van Risico bij (opvoeden en ontwikkeling van) Kinderen’ en heeft als doel de zorgbehoeften van ouder(s) van het jonge kind in kaart te brengen om vroegsignalering van opvoed- en ontwikkelingsproblemen mogelijk te maken.

De SPARK-methode ondersteunt ouders en jeugdverpleegkundigen bij het voeren van gesprekken over de opgroeisituatie van het jonge kind. De methode biedt een gespreksstructuur die de unieke situatie per gezin in kaart brengt en de basis vormt voor verdere opvolging. De SPARK-methode is concreet uitgewerkt (en onderzocht) voor verschillende leeftijden (zie: spark-methode.nl)

WAT IS HET SPARK36 PROJECT?

Het SPARK36 PROJECT is een initiatief van de VWVJ. Dit onderzoeksproject heeft als doel een haalbaar, valide en betrouwbaar instrument te implementeren in de dagelijkse CLB-praktijk i.k.v. de  contactmomenten voor 1e kleuters.

  • In een eerste fase werd de SPARK36 ontwikkeld (2018)
  • Het daaropvolgend onderzoeksluik 'haalbaarheid' onderzocht of de ‘SPARK36’ een aanvaardbaar instrument is om toe te passen binnen een kleuterconsult met ouders, praktisch haalbaar is en voldoet aan de behoeften van ouder en CLB-verpleegkundige. (2019)
  • Het luik 'validering' is momenteel in verwerking. (2020-2021)
  • Het luik 'interbeoordelaars betrouwbaarheid' volgt.

Bekijk hier de beknopte maar krachtige voorstelling van het SPARK36 project.

MEER WETEN OVER HET SPARK36 PROJECT?

Maak uitgebreider kennis met de opzet van het SPARK36 project via de voorstelling op de algemene vergadering van 30 maart 2019 of via de nieuwsbrieven.

Via deze infographic vind je de kernpunten van het SPARK36 project.

WAT ZIJN DE EERSTE RESULTATEN VAN HET SPARK36 PROJECT?

In mei 2020 is  deel 1 van het rapport 'Het onderzoek naar de haalbaarheid en validiteit van een leidraad voor een gesprek met ouder(s), de ‘SPARK36’, tijdens het consult met kleuters in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) opgeleverd aan de overheid.

Dit deel bespreekt de resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid (en effecten) dat in 2019 liep in samenwerking met 20 CLB-verpleegkundigen.

Op volgende onderzoeksvragen is het antwoord alvast affirmatief, zo blijkt:

  • Is de SPARK36 aanvaardbaar voor de ouders en de CLB-verpleegkundige?
  • Is de SPARK36 praktisch haalbaar voor de ouders en de CLB-verpleegkundige?
  • Voldoet de SPARK36 aan behoeften van ouders en de CLB-verpleegkundige?

Ook de effecten van de SPARK  (nazorg, doorverwijzing) worden besproken.

De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn op 29 mei 2020 voorgesteld ter gelegenheid van het minisymposium Jong en ... Geestig Gezond?! 

Lees ook het artikel dat verscheen in de Journal of Pediatric Nursing (december 2021)

Verder onderzoek naar de interbeoordelaars betrouwbaarheid en  voorwaarden voor een  vlotte implementatie  is lopende.