De nood aan een noodplan voor het organiseren van de preventieve gezondheidszorg is groot. Al vele jaren lijden CLB’s onder een tekort aan jeugdartsen.

In 2015 stelde de VWVJ een generiek noodplan op waarin werd gestreefd naar een maximaal vrijwaren van de medische consulten (toen nog 7 stuks) en de overige opdrachten binnen de leerlingenbegeleiding. Een subsidiaire taakverdeling * tussen artsen en verpleegkundigen bood een werkbare oplossing om aan de decretale opdrachten tegemoet te komen. Handvaten om dit uit te werken vind je in de bijlagen. Opgelet: dit zijn de bijlagen anno 2015!

Per september 2018 werd het CLB-decreet vervangen door Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. De systematische contacten werden van 7 naar 5 gereduceerd en de subsidiaire taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen werd - en wordt nog steeds - progressief toegepast in de CLB’s. Dat betekent dat verpleegkundigen zich steeds zelfstandiger profileren in de systematische contacten (rekening houdend met wat bepaald is door het KB nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen). Op die manier groeit een dermate optimalisatie van de samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen zoals die in 2015 in het noodplan werd beschreven.

Deze evolutie maakt dat de actuele vraag naar een noodplan bij een artsentekort slechts kan worden beantwoord met een schema van een optimaal efficiënte samenwerking/taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen én bij uitbreiding met de overige disciplines, medewerkers in een CLB.

Wanneer dergelijke ‘reorganisatie’ onvoldoende antwoord biedt, kan er enkel nog een advies, een plan op maat van het CLB worden opgemaakt, rekening houdend met:

  1. de omvang van het personeelstekort,
  2. de totale personeelsbezetting,
  3. kenmerken van de leerlingenpopulatie,
  4. het teamconcept
  5. en het werkingsgebied.

Voor dergelijk advies op maat kunnen CLB’s ondersteuning vragen aan de ondersteuningscellen van de respectieve centrumnetten en kan de VWVJ wetenschappelijk/inhoudelijk advies leveren.

VWVJ - maart 2022

Het subsidiariteitsbeginsel in de zorg is een organisatievorm waarbij verantwoordelijkheden en taken verdeeld worden over een continuüm van informele naar formele zorg. Het is het achterliggend principe bij de vermaatschappelijking van de zorg. Ook binnen de formele (preventieve) zorg- en hulpverlening, zoals ze door het CLB verleend wordt, geldt dit principe. Met kennis van het getrapt aanbod van de JGZ is het mogelijk aan adequate en kostenefficiënte dienstverlening te doen door taken toe te wijzen aan de professional die daarvoor is opgeleid en over de vereiste competenties beschikt. Gezien de complexiteit van het opgroeien en zich ontwikkelen is een multidisciplinaire JGZ wenselijk.

Contouren van het noodplan

contouren_van_het_noodplan_2015.pdf

Noodplan

noodplan_igv_artsentekort_2015.pdf

Noodplan in RTI-model: Voorstel getrapt inzetten van mensen in het kader van een tekort aan artsen in een CLB

noodplan_in_rtimodel_2015.pdf

Leidraad voor de paramedisch werker bij het voorbereiden en uitvoeren van de consulten in een noodplan

leidraad_voor_de_paramedisch_werker_ikv_het_noodplan_2015_met_nieuwe_links.pdf

Bijlagen bij de leidraad voor de paramedisch werker

bijlagen_bij_de_leidraad_voor_de_paramedisch_werker_ikv_noodplan_2015.pdf