Beste CLB-directie
Beste CLB-arts, CLB-verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

De fiche COVID-19 en het bijhorend stappenplan zijn gebaseerd op de richtlijnen van Sciensano en in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid door de VWVJ vertaald naar de schoolcontext voor de CLB’s. Gaandeweg wordt alles concreter en worden de documenten uit het Draaiboek Infectieziekten verder aangepast. In deze nieuwsbrief wordt de geactualiseerde fiche COVID-19 en algemene brief voor ouders alsook het aangepaste hoofdstuk ‘Maatregelen te treffen door de school’ uit het Draaiboek Infectieziekten toegelicht. Voor dit laatste: zie bijlage.

Weldra zullen ook de geschreven richtlijnen voor laag- en hoog-risico contacten aangepast worden. Voorlopig wordt in de fiche COVOD-19 hiervoor verwezen naar de documenten van Sciensano. Ondertussen is Wablieft deze documenten aan het hertalen. Eenmaal ze klaar zijn, zijn ze via de website van de VWVJ beschikbaar.

 

Fiche Covid-19 Draaiboek Infectieziekten (VWVJ), 26-5-2020

De fiche werd verder aangevuld met:

  • Te nemen maatregelen in geval van een vermoeden van een besmetting;
  • Expliciete vraag aan (ouders van) contacten om CLB-arts te informeren indien het contact symptomen zou vertonen. In dit geval is er clustervorming op school en dient steeds het team Infectieziektebestrijding ingeschakeld te worden;
  • Formulier waarin de school eventuele contacten kan oplijsten.
     

Algemene brief voor ouders in geval van COVID-19 op school (VWVJ), 27-05-2020

Hierin werd bijkomend gespecifieerd dat kinderen onder de 12 jaar geen mondmasker hoeven te dragen, ook als ze een laag-risico contact zijn van een COVID-19 geval.

 

Wie bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden bij een melding van infectieziekten op school?

Art.10. in het BVR tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding vermeldt het volgende over het Draaiboek Infectieziekten (VWVJ):

Art. 10.

§ 1. De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum wordt door de leerling, de ouders, de school of de behandelende arts van de leerling geïnformeerd over het vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte op school bij een leerling of een personeelslid uit de lijst, vermeld in het Draaiboek Infectieziekten CLB.

De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum brengt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op de hoogte van het vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte op school bij een leerling of een personeelslid uit de lijst, vermeld in het Draaiboek Infectieziekten CLB.

De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum bepaalt, zo nodig in overleg met de dienst Infectieziektebestrijding van de afdeling Preventie, welke maatregelen genomen moeten worden in geval van een infectieziekte.

De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum informeert de directies van de scholen over die maatregelen.

Het Draaiboek Infectieziekten CLB vormt daarbij de leidraad voor elk centrum. De bevoegde diensten van de Vlaamse Regering stellen het Draaiboek Infectieziekten CLB ter beschikking.

 

De taak van de schooldirecteur, de CLB-arts en het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, wordt op zijn beurt in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven In het Draaiboek Infectieziekten voor CLB (VWVJ). Dit hoofdstuk werd in 2011 aan het Draaiboek toegevoegd na het wegvallen van ‘bijlage 1’ in de regelgeving voor CLB.

Dit hoofdstuk is ondertussen ook geactualiseerd. Er is o.a. COVID-19 toegevoegd aan de lijst van de infectieziekten die gemeld moeten worden aan het CLB.  

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

 

vwvj_draaiboek_maatregelen_door_de_school_20200527.pdf

Share this