Kader betreffende de toestemming voor vaccinatie in het CLB Voorheen bepaalde het Ministerieel Besluit (MB) tot bepaling van het vaccinatieschema ten behoeve van de centra voor leerlingenbegeleiding (15/03/2004) dat het centrum de vaccinatie toedient nadat het hiervoor van de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft de schriftelijke toestemming gekregen heeft. Het MB bepaalde ook dat de toestemming mag worden gegeven voor meerdere vaccinaties tegelijk, maar niet langer dan twee jaar geldig blijft. In 2011 werd het MB van 15/3/2004 opgeheven. In het BVR tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van 3/07/2009 (B.S. 3/09/2009) wordt vermeld dat het CLB de vaccinaties toedient nadat de betrokkene schriftelijk wordt geïnformeerd over de aard en de bedoeling van de vaccinatie en het centrum daarvoor de schriftelijke toestemming heeft gekregen. In het BVR wordt niet vermeld wie die toestemming moet geven, voor hoeveel vaccins tegelijk toestemming kan gegeven worden noch hoelang de toestemming geldig is. Om de CLB te ondersteunen bij deze verandering, heeft de VWVJ een advies geformuleerd (zie bijlage 5: Toestemmingsprocedure voor vaccinatie in CLB, augustus 2011) . Dit advies werd nagekeken door Prof. Nys (medisch recht, KUL) en goedgekeurd door de verschillende CLB-netten. Wat het advies betekent voor de CLB-praktijk, verneem je in de antwoorden op de vragen gesteld door CLB. Vragen van CLB i.v.m. de toestemming tot vaccineren

  1. Kan er toestemming gegeven worden voor meerdere vaccinaties tegelijk?
  2. Is een schriftelijke toestemming voor "ontbrekende vaccins" geldig?
  3. Hoelang is een toestemmingsbrief voor vaccinatie geldig?
  4. Wie kan schriftelijk toestemmen voor vaccinatie? Kan een leerling dat?
  5. Zorgt het vermelden van de bijwerkingen van het vaccin op de toestemmingsbrief er niet voor dat de vaccinatiegraad zal dalen?
  6. Volstaat de toestemming van één ouder om een leerling wiens ouders gescheiden zijn te vaccineren?