Wat kan ertoe bijdragen dat een kind/jongere na doorverwijzing het wenselijke vervolgtraject en de nodige onderzoeken krijgt aangeboden?

Een goede doorverwijzing realiseren is zeker geen eenvoudige opdracht.  Wil men komen tot een geslaagde doorverwijzing, dan zijn uitleg aan en overleg met de betrokkenen  ten zeerste wenselijk. Het is belangrijk dat de verwijzer (CLB) de beweegredenen en het beoogde vervolgtraject kan verduidelijken naar de ouders toe. Het is eveneens belangrijk deze informatie te kunnen delen met de behandelende arts (mits instemming van de ouders), zodat deze het vervolgtraject verder kan ondersteunen en begeleiden. Hier worden enkele aandachtspunten geformuleerd die kunnen bijdragen tot het bewerkstelligen van een goede opvolging:

  1. Verwijs niet enkel per brief. 
    • Het is belangrijk om uitleg te geven bij de reden van de verwijzing.  Hierbij kan het nodig zijn om aan de ouders de vewijscriteria toe te lichten of om duiding te geven bij de klinische bevindingen die de aanleiding zijn tot de verwijzing.
    • Geef ook uitleg over de doelstelling van de verwijzing.In deel 2 wordt bij de verschillende beslisbomen telkens aangegeven wat er na een verwijzing kan/mag verwacht  worden van de curatieve sector.  Bespreek met de ouders en de jongere de onderzoeken die zinvol kunnen zijn na een doorverwijzing.  Deze informatie maakt het mogelijk dat de betrokkenen zelf actief het vervolgtraject met de behandelende arts kunnen bespreken en bewaken.
  2. Maak een goede verwijsbrief.
    Hierin geeft men toelichting over de reden en de doelstelling van de verwijzing en de verwachtingen ten aanzien van mogelijke onderzoeken.Informeer de arts over de thema's die met de ouder(s) en de jongere reeds zijn besproken.
  3. Na overleg met de ouders, kan men eventueel zelf telefonisch contact opnemen met de behandelende arts.

Omdat het realiseren van een goede doorverwijzing erg belangrijk is, werden de aandachtspunten meer in detail beschreven in deel 2 van de Standaard Groei en Puberteit.

VWVJ december 2005