Nieuwsbericht Infectieziekten 3

05-10-2011

Over dimeticone. Over de wijziging van het BVR tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de CLB.

Leuven, 5 oktober 2011

Beste CLB-directie
Beste coördinator Infectieziekten
Beste VWVJ-lid


In dit 3e Nieuwsbericht Infectieziekten vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Draaiboek Infectieziekten sinds mei 2011. De online-versie van het draaiboek is steeds bijgewerkt, zie vwvj.be > Infectieziekten > Wat is de richtlijn


Behandeling van hoofdluizen

In het vorige Nieuwsbericht Infectieziekten werd het al vermeld: producten met dimeticone 4% hebben hun werkzaamheid voldoende bewezen en worden nu naast de natkammethode en de klassieke pediculiciden geplaatst in de behandeling van hoofdluizen. Bij de keuze van een behandeling moet rekening gehouden worden met de voor- en de nadelen ervan en met de kenmerken en wensen van de leerling met luizen en zijn/haar ouders.

Er zijn ondertussen verschillende producten met dimeticone 4% beschikbaar in de apotheken. Firma’s ontwikkelen ook steeds nieuwe producten met ondermeer dimeticone en er worden bestaande producten van de markt gehaald, vermoedelijk om economische redenen. Vaak wordt de precieze samenstelling van deze producten niet vermeld op de wetenschappelijke bijsluiter. Omdat het geen geregistreerde geneesmiddelen zijn, is hiertoe geen verplichting.
Om al deze redenen werd beslist om geen merknamen van producten met dimeticone meer op te nemen in het draaiboek.


Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de CLB 03/07/2009

Bijlage 1 bij dit BVR werd opgeheven en artikels 46 en 47, waarin naar de bijlage werd verwezen, werden aangepast. Ter vervanging van de bijlage waarin de besmettelijke ziekten en hun maatregelen werden opgesomd, wordt in het BVR voortaan verwezen naar het "Draaiboek Infectieziekten voor CLB". Deze wijzigingen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21/4/2011.
Om tegemoet te komen aan het wegvallen van alinea A van deze bijlage - hierin werden de maatregelen vermeld die een onderwijsinstelling moet treffen in het kader van de profylaxe van besmettelijke ziekten - werden deze maatregelen opgenomen in het draaiboek. De aangepaste artikels 46 en 47 werden ter informatie opgenomen in het draaiboek als Bijlage 3.


Andere aanpassingen in het draaiboek

  • In zeer uitzonderlijke gevallen zal de dienst Infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid overgaan tot contactonderzoek met staalname op schoolniveau. Het CLB kan dan gevraagd worden een ondersteunende rol te spelen. Volgens artikel 47 van het BVR operationele doelstellingen (zie vorige alinea) moet de inspectie van de CLB in die gevallen op de hoogte gebracht worden. Dit laatste werd nu expliciet toegevoegd in het draaiboek bij difterie, groep A-streptokokkeninfecties en schimmelinfecties.

    Opmerking: Het sluiten van een school als profylactische maatregel moet ook gemeld worden aan de inspectie van de CLB, zie artikel 47.
  • Prevenar 13 vervangt Prevenar als gratis vaccin tegen invasieve pneumokokkeninfecties voor zuigelingen en jonge kinderen.
     
  • Het draaiboek vermeldde in de fiche Meningokokkose: “Het [geconjugeerde vaccin tegen meningokokken van serogroep C] kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 1 jaar.” De leeftijd van eerste toediening werd aangepast naar 6-8 weken. Het vaccin wordt volgens het basisvaccinatieschema Vlaanderen aangeraden op de leeftijd van 15 maanden, maar mag wel vroeger toegediend worden. Bij toediening vóór de leeftijd van 1 jaar, zijn meerdere dosissen nodig.

     

Oproep

Het draaiboek werd ruim een jaar geleden gelanceerd. Het lage aantal binnengekomen vragen en opmerkingen zou doen vermoeden dat het draaiboek zeer praktisch is en nauw aansluit bij de noden van het werkveld ... of dat het eigenlijk helemaal niet voldoet en dus weinig wordt gebruikt ... Uiteraard hopen we het eerste. Toch veronderstellen we dat alles beter kan! Daarom deze warme oproep naar vragen, opmerkingen, bedenkingen, suggesties.
Tip: maak er een agendapunt van op jullie disciplinevergadering of laat de medisch coördinator rondvraag doen.
Alles is welkom via www.vwvj.be > Contact of via marie.boonen@vwvj.be. Graag zo snel mogelijk, dan kunnen we dit meenemen in ons volgend overleg met de afdeling Toezicht Volksgezondheid in november a.s..

 

Met vriendelijke groeten,

Marie Boonen
wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht