Gewijzigd sinds de lancering van het Draaiboek Infectieziekten

Sinds de lancering van het Draaiboek Infectieziekten CLB (2010) op 14 september 2010 gebeurden volgende aanvullingen en/of aanpassingen:
(bemerk: het document onder 'Integrale tekst Draaiboek Infectieziekten' is steeds up-to-date)

 • 29 september 2010:
  Draaiboek p.22 en 28; Implementatiefiches 1 en 6 ('ontsmettende vochtige doekjes' werd geschrapt)
   
 • 1 december 2010:
  Draaiboek p. 348 (wijziging arts Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen)
   
 • 10 december 2010:
  Draaiboek p. 29 (schrappen van opmerking over bleekwater e.a. huishoudelijke middelen)
   
 • 15 december 2010:
  Implementatiefiche 5 (p.3, punt 6 'bestaat ook onder de vorm van vochtige doekjes' geschrapt)
   
 • 23 maart 2011:
  Draaiboek pp. 117 t.e.m. 124: update bespreking over hoofdluizen (vnl. omtrent de behandelingen!)
  Draaiboek pp. 273 t.e.m. 280: update brieven hoofdluizen (vnl. omtrent de behandelingen!)
  Draaiboek pp. 330 t.e.m. 333: update folder hoofdluizen (vnl. omtrent de behandelingen!)
  Draaiboek p. 226: update links VRGT
  Bundel met alle wijzigingen van maart 2011
   
 • 2 mei 2011:
  Draaiboek p. 96: op vraag van Koen De Schrijver: reeds informeren van ouders bij 1 geval van hepatitis A
  Draaiboek p. 158: nieuw geconjugeerd vaccin tegen meningokokken op de Belgische markt (Menveo°)
  Draaiboek p. 169: 2 nieuwe geconjugeerde vaccins tegen pneumokokken op de Belgische markt
  Draaiboek pp. 269-270: nieuwe voorbeeldbrief voor ouders te gebruiken bij 1 geval van hepatitis A
  Draaiboek pp. 355-356: contactgegevens Toezicht Volksgezondheid
  Bundel met wijzigingen van mei 2011
   
 • 27 juni 2011:
  Draaiboek p. 121-122: merknamen van hoofdluismiddelen met fysische werking (bv. Silikom, Resultz) werden weggelaten (motivatie: zijn niet geregistreerd als geneesmiddel en dus geen echte controle op samenstelling; bovendien grote turnover in deze klasse producten)
   
 • 26 september 2011:
  Draaiboek p. 141: “...in deze fase van eradicatie (WGO programma)...” vervangen door “...eliminatie...” (“Eliminatie houdt in dat er geen langdurige transmissie meer is van het virus en dat een geïmporteerd geval geen aanleiding kan geven tot de verspreiding van de aandoening. Dit verschilt van eradicatie waarbij de overdracht van het virus wereldwijd volledig gestopt is en waarbij vaccinatie kan worden stopgezet. Tot op heden lukte dit enkel voor pokken in 1979.” (uit Vlaams Infectieziektebulletin 2011/2/76))

  Draaiboek p. 61, 203, 210: toevoeging: “Wanneer er in overleg met de dienst Infectieziektebestrijding overgegaan wordt tot contactonderzoek met staalname op schoolniveau, moet de inspectie van het CLB hiervan op de hoogte gebracht worden.” cfr BVR 3/7/09 art 47

  Draaiboek p. 158: “Het kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 1 jaar.” zin geschrapt: huidige schema is toediening op 15 maanden, het mag bovendien ook vóór de leeftijd van 12 m toegediend worden, dan zijn wel meerdere dosissen nodig.

  Draaiboek p. 169: gratis Prevenar vrvangen door Prevenar 13

  Bundel met inhoudelijke wijzigingen van september 2011
   
 • 5 oktober 2011:
  Update van inhoudsopgave (p. 4)
  Toevoegen van "Maatregelen te treffen door de school in het kader van de profylaxe van infectieziekten" (pp. 349-350)
  Toevoegen van "Bijlage 3: Artikels 46-47 van BVR operationele doelstellingen van de CLB" (p. 359)
   
 • 21 december 2011:
  Draaiboek p. 4: inhoudsopgave aangevuld met "Bijlage 4: Contactgegevens Onderwijsinspectie voor CLB"

  Draaiboek p. 42, 77, 96, 137, 143, 216: toevoeging "Wanneer in overleg met de dienst Infectieziektenbestrijding overgegaan wordt tot contactonderzoek met staalname op schoolniveau, moet de inspectie van het CLB hiervan op de hoogte gebracht worden."

  Draaiboek p. 141: toevoeging "Ook serologie (bepalen van IgM en IgG) en een neus- en keeluitstrijkje (PCR en genotypering) kunnen aangewend worden in de diagnostiek van mazelen."
  (let wel: bij 'contactonderzoek' blijft 'speekseltest 1e keuze)

  Draaiboek p. 192: wijziging: externe dienst voor preventie en bescherming op het werk informeren bij 1 geval van scabiës in kleuterschool/instelling en pas bij 2 gevallen in lagere of secundaire school (vroeger stond er: EPBW steeds te verwittigen vanaf 1 geval)

  Draaiboek p. 349 en fiche "Maatregelen te treffen door de school in het kader van de profylaxie van infectieziekten": toevoeging dat directies ook CLB dienen te verwittigen niet enkel bij melding van infectieziekte bij leerlingen (of hun gezin) maar ook in geval van infectieziekte bij 'personeelslid (of hun gezin)'

  Draaiboek p. 358: wijziging adres Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen

  Draaiboek p. 360: toevoeging van Bijlage 4: Contactgegevens Onderwijsinspectie voor CLB

  Her en der in het Draaiboek werd de term 'uitsluiting' vervangen door 'wering': want uitsluiting van school is eigenlijk een tuchtmaatregel waarbij de llerling definitief van school moet, wat bij infectieziekten natuurlijk niet het geval is.

  Bundel met inhoudelijke wijzigingen van 21 december 2011 (12 pp)
   
 • 5 januari 2012:
  Draaiboek p. 27: Het document “Gezondheidsrisico’s in een basisschool of buitenschoolse opvang” van het RIVM is in juli 2011 geactualiseerd. Ook de link in het draaiboek naar dit document diende geactualiseerd te worden.
   
 • 11 juni 2012:
  Draaiboek p. 190: crotamiton is tussen haakjes geplaatst (Eurax is niet meer op de Belgische markt, daarom kan crotamiton enkel nog magistraal worden voorgeschreven; het middel is echter niet erg effectief).

  Draaiboek p. 194 en p. 314: alinea over crotamiton is geschrapt.

  Verspreid over het hele Draaiboek is 'uitsluiting' vervangen door 'wering' (uitsluiting van school is eigenlijk een tuchtmaatregel waarbij de leerling definitief van school moet, en dat wordt hier niet bedoeld). Bemerk: de voetnoten (met datum van update) van deze pagina's werden niet gewijzigd.    
   
 • 21 juni 2012:
  Draaiboek p. 42: herformulering van een zin onder 'bespreking bof, maatregelen'
   
 • 21 januari 2013:
  Draaiboek p. 246-253: aanpassing brieven bof en toestemmingsformulieren vaccinatie (meer uitleg: zie Nieuwsbericht Infectieziekten 7)
   
 • 22 januari 2013
  Draaiboek p. 249 en p. 253: inlassing 1 zin (meer uitleg: zie Nieuwsbericht IZ 7bis)
   
 • 19 augustus 2013:
  Draaiboek p. 4: gewijzigde paginering inhoudstafel

  Draaiboek p. 39-44: update bespreking bof (toevoeging rubriek "Maatregelen te nemen n.a.v. langdurige uitbraak", invoegen nieuwe gegevens vanuit studie gepubliceerd in het Vlaams Infectieziektenbulletin anno 2013) (correctie p. 42 op 23 augustus 2013)

  Draaiboek p. 233: in bespreking varicella: toevoeging 'Informeren van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de school’ n.a.v. gewijzigde "omzendbrief over de bedreiging door beroepsziekten van zwangere personeelsleden van het onderwijs"

  Draaiboek p. 256-257: toevoeging brief voor ouders bij langdurige opstoot van bof
   
 • 23 oktober 2013:
  Draaiboek p. 42-44: wijzigingen o.w.v. afschaffing meldingsplicht bof en o.w.v. gewijzigde fase (benoemd als 'endemisch voorkomen van bof')

  Draaiboek p. 256-257: wijziging intro informatiebrief ouders
   
 • 13 december 2013:
  Draaiboek p. 35: update van link HGR-advies 8279 en update link GGD Hart voor Brabant
   
 • 3 september 2014:
  Inhoudstafel aangepast (paginering, toevoeging rubella)
  Update bespreking kinkhoest
  Bespreking rubella toegevoegd
  Update brief aan ouders igv kinkhoest
  Lijst 'te melden ziektes door school aan CLB' aangepast (rubella toegevoegd)
   
 • 17 april 2017: n.a.v. wijzigingen in lijst meldingsplichtige ziekten
  Bespreking scabiës p. 206-207
  Bespreking scarlatina en andere GAS-infecties p. 217
  Bespreking shigellose p. 231-232
   
 • 7 mei 2020: toevoeging fiche 'Richtlijnen voor CLB bij melding COVID-19' (laatste update 26 mei 2020)
 • 8 mei 2020: toevoeging Algemene voorbeeldbrief voor ouders bij melding van COVID-19 (update 27 mei 2020)
 • 26 mei 2020: update "Maatregelen te treffen door de school in het kader van de profylaxe van infectieziekten"
 • 27 mei 2020: toevoeging Oplijsting contacten bij COVID-19
   
 • 17 juli 2020:

  Op vraag van de onderwijsinspectie werd de vraag om hen te verwittigen bij staalafname, zoals in 2011 toegevoegd werd in het BVR voor leerlingenbegeleiding, geschrapt. In de huidige regelgeving wordt deze vraag ook niet meer vermeld -> Deze schrappingen gebeurden in de besprekingen van de maatregelen voor bof, difterie, gastroenteritis, hepatitis A, kinkhoest, mazelen, scarlatina, schimmelinfecties en shigellose.

  De link naar de richtlijn voor COVID-19 is toegevoegd aan het Draaiboek.

  De beschrijving van de regelgeving voor CLB in het kader van profylaxe van besmettelijke ziekten op school is aangepast aan de huidige regelgeving voor CLB.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.